Ovaj projekat finansira
Evropska Unija logo

EU za zaštitu konkurencije u Srbiji

Sprovođenje

Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije

Оsnivanje i status

Коmisija za zaštitu konkurencije osnovana je Zakonom o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“, br. 79/2005), kao nezavisna i samostalna organizacija koja vrši javna ovlašćenja u skladu sa ovim zakonom. Коmisija ima status pravnog lica.

Коmisija za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini Republike Srbije kojoj podnosi godišnji izveštaj o radu

Oblast zaštite konkurencije na tržištu Republike Srbije, u cilju ekonomskog napretka i dobrobiti društva, a naročito koristi potrošača kao i osnivanje, položaj, organizacija i ovlašćenja Komisija za zaštitu konkurencije, uređena je Zakonom o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“, бр. 51/2009 i „Službeni glasnik RS“, br. 95/2013). Pored navedenog zakona, oblast zaštite konkurencije regulisana je i nizom uredbi koje je donela Vlada Republike Srbije, Komisija takođe ima obavezu, da u skladu sa članom 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, na odgovarajući način primeni i kriterijume koji proizilaze iz pravila kojima se reguliše konkurencije na tržištu u Evropskoj uniji.


Nadležnost i ovlašćenja Komisije

Komisija je nadležna, saglasno Zakonu o zaštiti konkurencije, da:

1) rešava o pravima i obavezama učesnika na tržištu u skladu sa Zakonom;

2) određuje upravne mere u skladu sa Zakonom;

3) učestvuje u izradi propisa koji se odnose u oblasti zaštite konkurencije;

4) predlaže Vladi donošenje propisa za sprovođenje Zakona;

5) donosi uputstva i smernice za sprovođenje Zakona;

6) prati i analizira uslove koncentracije na pojedinačnim tržištima i u pojedinim sektorima;

7) daje mišljenja nadležnim organima na predloge propisa, kao i na važeće propise koji imaju uticaj na konkurenciju na tržištu;

8) daje mišljenja u vezi sa primenom propisa u oblasti zaštite konkurencije;

9) ostvaruje međunarodnu saradnju u oblasti zaštite konkurencije radi izvršavanja međunarodnih obaveza u ovoj oblasti i prikuplja informacije o zaštiti konkurencije u drugim državama;

10) sarađuje sa državnim organima, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, radi obezbeđenja uslova za primeni Zakona i drugih propisa kojima se uređuju pitanja od značaja za zaštitu konkurencije;

11) preduzima aktivnosti na razvijanju svesti o potrebi zaštite konkurencije;

12) vodi evidenciju o prijavljenim sporazumima, о učesnicima koji imaju dominantan položaj na tržištu, kao i o koncentracijama, u skladu sa Zakonom;

13) organizuje, preduzima i kontroliše sprovođenje mera kojima se obezbeđuje zaštita konkurencije;

14) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Poslove iz tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) i 13) Komisija obavlja kao poverene poslove.

Italijansko telo za zaštitu konkurencije

Konsultanti

Gianluca Sepe

Rezidentni savetnik na Tvining projektu

Alessandra Tonazzi

Vođa projekta na strani zemlje članice EU

Danijela Bokan

Vođa projekta na strani zemlje korisnice sredstava

Nina Vasić

Savetnik na Tvining projektu

Last updated: 28. Novembar 2019. 16:09